P R O G R A M

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kurs podstawowy

 

Moduł pierwszy(pierwszy dzień zajęć):

 

·    „Krajowy standard kompetencji zawodowych - specja­lista ds. zamówień publicznych",

·    system zamówień publicznych i podstawy prawne, na których jest oparty,

·    prawo europejskie,

·    podstawowe regulacje zawarte w prawie zamówień publicznych,

·    planowanie i szacowanie zamówień publicznych,

·    ćwiczenia praktyczne.

 

Moduł drugi(drugi dzień zajęć):

 

·    opis przedmiotu zamówienia ,

·    warunki udziału w postępowaniu,

·    procedury udzielania zamówień publicznych,

·    procedury uzupełniające proces udzielania zamówień: dialog techniczny, konkurs, aukcja, elektroniczna, dyna­miczny system zakupów, umowa ramowa,

·    ćwiczenia praktyczne.

 

Moduł trzeci (trzeci dzień zajęć):

 

·    wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne,

·    komisja przetargowa,

·    specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

·    kryteria oceny ofert,

·    badanie i ocena ofert, poprawianie omyłek, wyjaśnianie ofert,

·    ćwiczenia praktyczne.

 

Moduł czwarty(czwarty dzień zajęć):

 

·    zamówienia publiczne na roboty budowlane,

·    umowy o zamówienie publiczne,

·    system ochrony prawnej,

·    odpowiedzialność za uchybienia,

·    ćwiczenia praktyczne.

 

 

Moduł piąty(piąty dzień zajęć):

 

·    monitorowanie realizacji planów udzielania zamówień publicznych,

·    dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne,

·    zasady sporządzania rocznych sprawozdań o udzielo­nych zamówieniach,

·    archiwizacja i przechowywanie dokumentacji postępo­wań,

·    organizacja stanowiska pracy specjalisty do spraw za­mówień publicznych,

·    test końcowy.

 

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kurs dla zaawansowanych

 

Moduł pierwszy(pierwszy dzień zajęć):

 

·    organizacja procesu udzielania zamówień: dokumenty wewnętrzne, normujące proces udzielania zamówień,

·    organizacja i zasady udzielania zamówień w jednostce zamawiającej,

·    sporządzanie planów zamówień publicznych,

·    zasady powoływania i organizacji pracy komisji przetargowych,

·    wewnętrzny audyt udzielania zamówień publicznych,

·    konwersatorium

 

Moduł drugi(drugi dzień zajęć):

 

·      rynek zamówień publicznych,

·      monitorowanie rynku zamówień publicznych i analizy ekonomiczne,

·    wykonawcy zamówień publicznych,

·    monitoring rynku,

·    analiza efektywności udzielania zamówień,

·    konwersatorium.

 

Moduł trzeci(trzeci dzień zajęć):

 

·      zarządzanie umowami o zamówienia publiczne,

·    maksymalizacja zysków w stosunku do nakładów,

·    analiza ryzyka i zarządzanie nim,

·    instytucja zaliczki,

·    możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne,

·    bieżący monitoring realizacji zamówienia,

·    zasady współpracy z wykonawcą,

·    konwersatorium.

TERMINY SZKOLEŃ

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kurs podstawowy:  7 listopad 2014, 14 listopad 2014, 21 listopad 2014, 28 listopad 2014, 5 grudzień 2014.

Kurs dla zaawansowanych: 8 grudzień 2014, 15 grudzień 2014, 22 grudzień 2014.

Zamówienia informatyczne:5 listopad 2014 r., 26 listopad 2014 r., 12 grudzień 2014 r.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia br.: 6 listopad 2014 r., 20 listopad 2014 r., 10 grudzień 2014 r.

Ceny:

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami, cateringiem oraz lunchem wynosi:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kurs podstawowy (6 modułów)                -           2.700 zł.

Kurs dla zaawansowanych (3 moduły)     -           1.620 zł.

Zamówienia informatyczne                    -           580 zł.           

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia br.         -           580 zł.

Uczestnicy szkoleń z jednostek sektora finansów publicznych, finansujących szkolenie w całości ze środków publicznych wnoszą opłatę w podanej wyżej wysokości,  pozostałym uczestnikom do opłaty doliczane będzie 23% podatku VAT.