SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenia specjalistów ds. zamówień publicznych adresowane są do pracowników jednostek zamawiających oraz osób, które nie będąc pracownikami tych jednostek, pragną zdobyć kwali­fikacje specjalisty do spraw zamówień publicznych.

 

Program szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych zo­stał opracowany zgodnie z „Krajowym standardem kom­petencji zawodowych - specjalista ds. zamówień pu­blicznych (242225)", przyjętym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Centrum Rozwoju Zasobów Ludz­kich.

 

Szkolenia obejmują kurs podstawowy oraz kurs dla zaawansowanych.

 

KURS PODSTAWOWY

Program kursu podstawowego obejmuje 5 dni (modułów) kształceniowych, po 6 godzin każdy, w tym 5 godzin wykładów i godzina ćwiczeń – łącznie 30 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się będą jeden dzień w tygodniu, podczas pięciu kolejnych tygodni. 

 

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykładów, przykładów z praktyki udziela­nia zamówień, analizy najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem właściwych rozwiązań, pracy z dokumentami przetargowymi, odniesieniem do orzecznictwa KIO oraz orzecznictwa sądowego.

 

Kurs zakończony zostanie testem egzaminacyjnym, uprawniającym do uzyskania świadectwa jego ukończe­nia, potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych, zgodnie z „Krajowym standardem kompetencji zawodo­wych - specjalista ds. zamówień publicznych (242225)".

 

KURS DLA ZAAWANSOWANYCH

Program kursu dla zaawansowanych obejmuje 3 dni wykładowe, po 5 godzin zajęć, w tym 4 godziny wykładów i 1 godzina ćwiczeń – łącznie 15 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się będą jeden dzień w tygodniu, podczas trzech kolejnych tygodni.  

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Poza kursami dla specjalistów do spraw zamówień publicznych Centrum Kształcenia organizuje szkolenia jednodniowe, przeznaczone zarówno dla pracowników jednostek zamawiających, jak i dla przedsiębiorców. Obecnie oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

Program szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy, umożliwiającej samodzielne przygotowanie postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji oraz w zgodzie w wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, określenia sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób zapewniający przestrzeganie zasady równego traktowania.

Obejmuje zamówienia na:

a) oprogramowanie, z uwzględnieniem wolnego i otwartego oprogramowania, oprogramowania własnościowego, standardowego oraz tworzonego na zamówienie,

b) sprzęt informatyczny z uwzględnieniem rozwiązań dla pojedynczych stanowisk komputerowych i rozwiązań serwerowych, a także podstawowych rodzajów sprzętu peryferyjnego,

c) usługi informatyczne.

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz usługi informatyczne.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę ćwiczeń. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykładów,  przygotowanych w oparciu o analizę praktyki udzielanych zamówień i orzecznictwo.

 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA BR.

Z dniem 19 października 2014 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), które wprowadzają szereg istotnych zmian.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie istoty tych zmian, a także praktycznych konsekwencji, jakie powodują dla zamawiających oraz wykonawców, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, a także do przedsiębiorców, uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę seminarium. 

TERMINY SZKOLEŃ

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kurs podstawowy:  7 listopad 2014, 14 listopad 2014, 21 listopad 2014, 28 listopad 2014, 5 grudzień 2014.

Kurs dla zaawansowanych: 8 grudzień 2014, 15 grudzień 2014, 22 grudzień 2014.

Zamówienia informatyczne:5 listopad 2014 r., 26 listopad 2014 r., 12 grudzień 2014 r.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia br.: 6 listopad 2014 r., 20 listopad 2014 r., 10 grudzień 2014 r.

Ceny:

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami, cateringiem oraz lunchem wynosi:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Kurs podstawowy (6 modułów)                -           2.700 zł.

Kurs dla zaawansowanych (3 moduły)     -           1.620 zł.

Zamówienia informatyczne                    -           580 zł.           

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia br.         -           580 zł.

Uczestnicy szkoleń z jednostek sektora finansów publicznych, finansujących szkolenie w całości ze środków publicznych wnoszą opłatę w podanej wyżej wysokości,  pozostałym uczestnikom do opłaty doliczane będzie 23% podatku VAT.