Andrzej Banaś

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
ks. Jan Twardowski, „Śpieszmy się”

ANDRZEJ BANAŚ


W dniu 22 stycznia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy Andrzeja. Przegrał ostatnią, dramatyczną walkę z chorobą. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku nic nie wskazywało, że tak to się skończy, że nastąpi tak bardzo szybko. Nikt z nas, rozmawiających z Nim wówczas, nawet na moment nie dopuszczał takiej myśli. Niestety, rzeczywistość okazała się inna.

Był człowiekiem nietuzinkowym, o rozlicznych zainteresowaniach i życiowych pasjach. Żył w dwóch światach; przez wiele lat urzędnik administracji państwowej i samorządowej, przebywający w twardym świecie przepisów i procedur, jednocześnie ogromnie wrażliwy na piękno i wszystkie jego przejawy. Erudyta, stały bywalec krakowskich piwnic jazzowych i salonów literackich, poeta i felietonista, autor dowcipnych limeryków, na wydanie których nie dał się namówić, a równocześnie miłośnik kultury fizycznej i sportu, znakomity narciarz, tenisista i pływak. Także, a może przede wszystkim, człowiek wielkiego serca i wielkiej wrażliwości, przyjaciel ludzi i zwierząt, w głębi serca wierzący, że w ostatecznym rozrachunku zawsze zwycięży dobro, szlachetność i prawość. Należał do odchodzącego pokolenia niepoprawnych romantyków, postrzegających świat i ludzi poprzez uczucia i emocje, a nie przez kolejne wskaźniki bądź algorytmy.

Z systemem zamówień publicznych związany od zawsze, był jednym z pierwszych jego współtwórców i kreatorów. Jako pełnomocnik ówczesnego wojewody krakowskiego od czerwca 1994 r. rozpoczął wdrażanie dopiero co uchwalonej ustawy o zamówieniach publicznych na terenie województwa. W tym samym czasie, w grupie kilkunastu osób, podjął pracę trenerską, szkoląc i przygotowując kadry dla powstającego systemu zamówień publicznych. Jako trener, wpisany na listę prowadzona przez Prezesa UZP, kontynuował tę działalność przez kolejne lata. Z okazji dziesięciolecia systemu odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Był jednym z ojców-założycieli miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”, należał do nielicznego grona osób, pracujących nad koncepcją pisma oraz treścią jego pierwszych numerów. Przez wiele lat członek Kolegium Redakcyjnego, następnie, do ostatniej chwili, członek Rady Programowej naszego miesięcznika. Na łamach Doradcy opublikował ponad 160 artykułów i felietonów, od wielu lat prowadził lubianą i cenioną przez czytelników rubrykę „Obserwacje”.

Dogłębnie znał i jak mało kto rozumiał zamówienia publiczne, „czuł je” i potrafił znakomicie poruszać się po zamówieniowym świecie; doradzać, przestrzegać przed błędami, wskazywać właściwe rozwiązania. Oddany pracy, którą wykonywał do samego końca. Taki był i taki pozostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy Ci Andrzeju za to, że byłeś z nami. Żegnaj.

 

Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Zamówienia współfinansowane ze środków unijnych

{jcomments off}SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.


1.Co to są środki europejskie,

 • programy operacyjne,
 • zarządzanie środkami europejskimi, 
 • transfery na rzecz beneficjentów,

2. Wymagania wynikające z prawa traktatowego i dyrektyw europejskich a Pzp,

 • status warunków kontraktowych FIDIC,

3. Umowa o dofinansowanie kosztów realizacji projektu ze środków europejskich,

 • charakter prawny umowy,
 • umowa a decyzja o dofinansowaniu,
 • istotne postanowienia umowy,
 • klauzule ważne w kontekście realizacji zamówienia publicznego,
 • „kwalifikowalność” wydatków,

4. „Europejskie” zasady udzielania zamówień publicznych,

 • podstawowe normy zawarte w dyrektywach,
 • orzecznictwo ETS (TS),
 • konsekwencje braku spójności przepisów krajowych i europejskich,

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia w aspekcie „europejskich” zasad oraz umowy o dofinansowanie projektu,

 • wybór właściwej procedury,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • ogłoszenia o zamówieniu – forma i treść,
 • warunki wymagane od wykonawców oraz dokumentowanie ich spełniania,
 • kryteria oceny ofert,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • istotne postanowienia umowy,

6. Konstruowanie SIWZ,

 • części składowe oraz sposób ich formułowania,
 • zapisy ważne z punktu widzenia umowy o dofinansowanie,
 • terminy,
 • odpowiedzi na zapytania,

7. Krajowy system kontrolowania wydatków ze środków Unii Europejskiej,

 • przepisy europejskie,
 • organy uprawnione,
 • Instytucja Zarządzająca
 • kontrola Prezesa UZP,

8. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące kontroli realizacji umów,

 • charakter prawny wytycznych,
 • dokument dotyczący wymierzania korekt finansowych,

9. Konsekwencje naruszeń stwierdzonych w toku kontroli,

 • korekty finansowe („Taryfikator”),
 • cofnięcia dofinansowania,
 • odpowiedzialność karno-administracyjna,

10. Najczęściej stwierdzane naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

 

Warsztaty

Opracowanie schematu specyfikacji istotnych warunków zamówienia według założeń, przedstawionych przez wykładowcę.